فیلتر

پروفیل صنعتی 300*300 10 کارخانه 6متری/12متری

44.040 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 200*200 10 کارخانه 6متری/12متری

44.040 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 180*180 10 کارخانه 6متری/12متری

44.040 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 140*140 10 کارخانه 6متری/12متری

44.040 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 250*150 8 کارخانه 6متری/12متری

41.770 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 300*300 8 کارخانه 6متری/12متری

41.770 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 200*200 8 کارخانه 6متری/12متری

41.770 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 180*180 8 کارخانه 6متری/12متری

42.220 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 300*300 6 کارخانه 6متری/12متری

40.400 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 200*200 6 کارخانه 6متری/12متری

41.770 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 180*180 6 کارخانه 6متری/12متری

40.400 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید

پروفیل صنعتی 140*140 6 کارخانه 6متری/12متری

40.400 تومان
پروفیل قوطی براساس کاربرد آن تقسیم بندی می‌شود، یکی از دسته بندی‌های اصلی پروفیل قوطی، قوطی صنعتی است؛ این نوع قوطی در زمینه ساخت و ساز صنعتی به کار گرفته می‌شود. قوطی صنعتی باتوجه به مصارف سنگین آن، از ورق با ضخامت بالا ساخته می‌شود. ضخامت پروفیل صنعتی از 6...
افزودن به سبد خرید