فیلتر

پروفیل ساختمانی 4 120*120 شاخه 12متری

40.410 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 4 140*140 شاخه 12متری

40.410 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 4 100*50 شاخه 6متری

40.400 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 4 90*90 شاخه 6متری

40.410 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 4 80*60 شاخه 6متری

40.410 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 4 80*40 شاخه 6متری

40.410 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 4 60*60 شاخه 6متری

40.410 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 4 60*100 شاخه 6متری

40.410 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 3 140*140 شاخه 6متری

37.220 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 3 120*120 شاخه 12متری

37.220 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 3 90*90 شاخه 6متری

37.220 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید

پروفیل ساختمانی 3 70*70 شاخه 6متری

37.220 تومان
پروفیل ساختمانی بسته، در بازار ایران با نام قوطی ساختمانی شناخته می‌شود. قوطی ساختمانی از ورق سیاه با ضخامت بیش از 2 میلی‌متر تولید می‌شود. ضخامت متداول پروفیل ساختمانی از 2 تا 4 میلی‌متر بوده اما اگر بخواهید از قوطی با ضخامت بیش‌تر در ساختمان خود استفاده کنید، آهن وان...
افزودن به سبد خرید