فیلتر

ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

30.860 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

27.220 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

28.130 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

39.950 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

27.220 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

38.130 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

27.680 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

28.680 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید

ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران

22.938 تومان
ناودانی هم وزن اروپا یا UNP نوعی از مقاطع فولادی است که در ایران تولید می‌شود. تولید این نوع ناودانی براساس استانداردهای اروپایی بوده و به همین دلیل با نام ناودانی هم وزن اروپا شناخته می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده مقاطع فولادی در ایران برای رفع نیاز صنایع داخلی برخی از سایزهای...
افزودن به سبد خرید