فیلتر

میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.770 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران

24.500 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران

24.500 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران

24.500 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران

24.500 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران

24.500 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران

24.500 تومان
کارخانه فولاد خراسان در تاریخ 1381 تاسیس شده و با ظرفیت 550 هزار تن در سال بخشی از نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. میلگرد تولید شده توسط کارخانه فولاد خراسان با نام میلگرد نیشابور شناخته می‌شود. میلگرد نیشابور بخشی از تولیدات کارخانه فولاد خراسان بوده و در کنار...
افزودن به سبد خرید