فیلتر

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.680 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.310 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.680 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.310 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.500 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.310 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.500 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.500 تومان
کارخانه ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1351 تاسیس شده و با ظرفیت 2.8 میلیون تن در سال نیاز کشور به انواع مقاطع فولادی را تامین می‌کند. میلگردهای تولید شده توسط شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با نام میلگرد ذوب آهن شناخته می‌شود. میلگرد ذوب آهن یکی از محصولات ساخته شده...
افزودن به سبد خرید