فیلتر

میلگرد آجدار بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.720 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.720 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.720 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.720 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.720 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.720 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.720 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

25.090 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه

23.360 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

22.018 تومان
کارخانه میلگرد بناب در سال 1386 تاسیس شده است. این کارخانه در شهرک صنعتی بناب، جنب منبع آب واقع شده و اگر پروژه شما در بخش شمال غرب کشور واقع شده باشد، آهن وان سفارش میلگرد شما را از این کارخانه ارسال می‌کند. کارخانه میلگرد بناب انواع میلگرد با گرید...
افزودن به سبد خرید