فیلتر

میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.040 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.040 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.040 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.040 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.040 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.040 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه

24.220 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 13105 تاسیس شده و با ظرفیت 21010 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه

25.860 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد ساده 6.5 ابهر کلاف کارخانه

25.310 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید

میلگرد ساده ۵٫۵ ابهر کلاف کارخانه

25.310 تومان
کارخانه فولاد سیادن ابهر در تاریخ 1385 تاسیس شده و با ظرفیت 288 هزارتن در سال نیاز کشور به میلگرد را تامین می‌کند. باید بدانید که میلگردهای تولید شده توسط کارخانه سیادن ابهر با نام میلگرد ابهر شناخته می‌شود. میلگرد ابهر تنها مقطع فولادی است که توسط این کارخانه تولید...
افزودن به سبد خرید